Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Grzelak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GRZELAK INTER-PODO, ul. Niemcewicza 24, 93-024 Łódź, NIP 7291614318, REGON 100144322

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności polegającej na specjalistycznej pielęgnacji stóp, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług pielęgnacyjnych stóp oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi pielęgnacyjnej.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności wskazanej powyżej, stanowi:

w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi pielęgnacyjnej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

 w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (podstawa art. 9 ust. 2 lit. H RODO)

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowo-finansowe (w przypadku otrzymania przez klienta faktury/rachunku za usługę pielęgnacyjną stóp).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe, które zostały udostępnione będą przechowywane przez okres 11 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano ostatnią usługę pielęgnacyjną stóp.